Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

KERAVAN KUVATAIDEKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

 

2022–2025

 

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanne

Keravan kuvataidekoulu on n. 300 oppilaan laajaa kuvataiteen perusopetusta antava koulu. Koulussa työskentelee n. 10 henkilöä: rehtori, johtava opettaja, opettajia ja kouluisäntä sekä koulun kannatusyhdistyksen hallitus. Keravan kuvataidekoululla on paljon yhteistyökumppaneita ja erilaisia yhteistyöhankkeita. Keravan kuvataidekoulu ylläpitää Taidepäiväkoti Konstia yhdessä Keravan musiikkiopiston ja Keravan tanssiopiston kanssa. Konstin kaikki n 120 lasta saavat taiteen perusopetusta Keravan kuvataidekoulun opettajan toimesta. Lisäksi kuvataidekoulu järjestää kerhoja yhteistyössä Keravan kaupungin kasvatus- ja opetusviraston kanssa. Kuvataidekoulu osallistuu useisiin yhteistyöhankkeisiin yhdessä Keravan musiikkiopiston, Keravan tanssiopiston ja Vekarateatterin kanssa. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin kehittäminen on kaikkien yhteinen asia. Tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella tavoitellaan kaikille yhtäläisiä oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia, yhtäläisiä oppilasvalinnan perusteita, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemistä sekä oikeudenmukaista ja yhtäläistä arviointia.

Keravan kuvataidekoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa. Tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden toteuttamisesta ja siihen liittyvistä kehittämiskohteista on keskusteltu ja päätetty yhdessä opettajien ja hallituksen kanssa.

Keskusteluissa tuli ilmi, että ajoittain oppilaat eivät koe saavansa opettajalta riittävästi huomiota. Joskus muutamat oppilaat ovat kokeneet toisten oppilaiden häirintää ja nimittelyä. Poliittiset erot näkyvät ryhmissä joskus provosoivina keskustelun aloituksina.

Kehittämiskohteet

Keravan kuvataidekoulussa valittiin kolme tärkeää tavoitetta, joita arviointikaudella

2022–2025 pyritään erityisesti kehittämään.

Ensimmäisenä tavoitteena on, että opetuksella tuetaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti kaikkien oppimista.Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja huolehtii joka kerta, että oppilaita ei eriarvoisteta minkään ominaisuutensa vuoksi vaan kaikille tarjotaan yhtäläinen oikeus oppimiseen ja osallistumiseen. Myös arviointi on osa tasa-arvoista opetusta ja liittyy siihen, että jokaista oppilasta kannustetaan löytämään omat vahvuutensa ja etenemään opiskelussaan ainutlaatuisen opinpolkunsa kautta. Tasa-arvoisen opetuksen lisäksi myös erilaiset opetusaineistot ja välineet ovat jokaisen oppilaan saatavilla ja niitä tarjotaan kaikille oppilaille tasapuolisesti.

Toisena tavoitteena on tehokas puuttuminen nimittelyyn ja haukkumiseen. Jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opettaja puuttuu välittömästi provosoivaan kommunikointiin. Nimittely ja haukkuminen on osa syrjintää ja kiusaamista ja opettajan tulee puuttua niihin.

Kolmantena tavoitteena on, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla sukupuolesta ja taustasta riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikille oppilaille tarjotaan vastuita ja mahdollisuuksia tasavertaisesti..

Arviointi ja seuranta

Keravan kuvataidekoulussa arvioidaan aktiivisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista koulun arjessa. Suunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään seuraavan kerran syksyllä 2025. Tällöin arvioidaan nyt laaditun suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja tehdään mahdollisia muutoksia kehittämiskohteisiin.

Vastuuhenkilöt

Keravan kuvataidekoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vastuuhenkilönä toimivat koulun rehtori ja hallituksen puheenjohtaja.

Tiedottaminen

Rehtorin tehtävänä on varmistaa, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja koulun hyvistä käytänteistä tiedotetaan koulun opettajille, oppilaille ja heidän huoltajilleen. Tiedottamisen kanavia ovat mm. Eepos, koulun www-sivut, some, yhteistyökokoukset sekä perheiden avoimet ovet. Minna Canthin päivän 19.3. viikolla, vietetään kuvataidekoulussa erityistä tasa-arvon teemaviikkoa.