Kuvataiteen perusopetus

Varhaisiän kuvataidekasvatus

Vauvojen – ja taaperoiden värikylvyt. 6x60min/lyhytkurssi. Värikylvyssä lapsiperheet pääsevät leikin, yhteisen ihmettelyn ja tutkimisen kautta tutustumaan moniaistiseen värien ja materiaalien maailmaan. Värikylvyssä edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, havaitsemisesta ja tunnustelusta itse tuotettuun jälkeen. Kaikki käytetyt materiaalit ja värit ovat vauvalle turvallisia. Vauvat 4kk-12kk, taaperot 1v+ . Ilmoittautuminen kerkuva.eepos.fi

5-6 -vuotiaat,  75 min / opetuskerta
Lähtökohtana on lapsen luontainen uteliaisuus ja into ottaa selvää ympäristöstään. Monipuolista aistien ja havaintokyvyn kehittämistä sekä tutustumista erilaisiin materiaaleihin. Ilmoittautuminen kerkuva.eepos.fi

Kuvismuskari  ”Musiikki tarvitsee kuvan ja kuva äänen”
4 -vuotiaat 60 min / opetuskerta ja 5-7 -vuotiaat, 90 min / opetuskerta
Kuvataiteen ja musiikin yhteinen opetusryhmä. Opetuksessa harjaannutetaan lapsen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä leikin keinoin ja elämysten avulla. Opetus järjestetään yhteistyössä Keravan musiikkiopiston ja Keravan kuvataidekoulun kanssa. Ilmoittautuminen kemu.eepos.fi

Perusopinnot

7-11 -vuotiaat , 90 min / opetuskerta
Kuvallista ajattelua ja ilmaisua harjoitellaan kaikilla perustekniikoilla: piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla, rakentamalla, graafisilla painantamenetelmillä sekä digitaalisilla tekniikoilla. Havainnointiharjoituksia tehdään systemaattisesti osana kuvan rakentamisen prosessia. Kuvataiteen historia ja nykyajan visuaaliset ilmiöt sekä rakennettu ja luonnon ympäristö tarjoavat näkökulmia, joista erilaisia teemoja ja aiheita tarkastellaan. Ilmoittautuminen kerkuva.eepos.fi

Sarjakuva&Animaatio-ryhmä 9-13 -vuotiaille, 90min / opetuskerta. Sarjakuva ja animaatioryhmässä tehdään monipuolisesti animaatiota sekä syvennytään sarjakuvakerrontaan. Sarjakuva tukee animaatioiden tarinallisuuden ja hahmojen kehittämistä. Lukuvuoden aikana syvennytään pala- ja piirrosanimaatioon sekä editointiin ja äänteen tuottamiseen. Ilmoittautuminen kerkuva.eepos.fi

Pelinteko- ryhmä 10-14 -vuotiaille, 90min / opetuskerta. Pelinteko -ryhmä on Keravan kuvataidekoulun ja Keravan musiikkiopiston yhteinen tunti. Ryhmässä luodaan omia pelejä ja hahmoja sekä pelimusiikkia. Opetellaan ohjelmointikieltä, digipiirtämistä sekä pelimusiikin ja -äänien tekoa. Ilmoittautuminen kerkuva.eepos.fi

Kuvatanssi, 7-10 -vuotiaille. Kuvatanssi on Keravan tanssiopiston ja Keravan kuvataidekoulun yhteinen tunti, jossa yhdistyvät tanssi ja kuvataide. Kuvatanssitunnilla yhteistä teemaa tutkitaan sekä liikkeen että kuvan tekemisen kautta. Tanssia opiskellaan nykytanssitekniikan muodossa. Luova ilmaisu ja improvisaatio ovat vahvasti läsnä opetuksessa. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti piirtäen, maalaten, muotoilemalla sekä mediataiteen menetelmillä. Ilmoittautuminen kto.eepos.fi 

Perusopintojen työpajat

12-14 -vuotiaat, 135 min / opetuskerta
Perusopetuksen tekniikoita ja kuvantekemisen prosessia syvennetään ja yritetään vähitellen löytää omia persoonallisia painopisteitä. Oppilaat tutustuvat ja harjoittelevat syventävien opintojen pitkäjänteisempiä työskentelytapoja. Ilmoittautuminen kerkuva.eepos.fi

Syventävien opintojen työpajat

15-20 -vuotiaat, 135 min / opetuskerta
Syventävät opinnot pohjautuvat valmentavissa ja perusopinnoissa saatuihin tietoihin ja taitoihin. Oppilasta kannustetaan omatoimiseen, aktiiviseen ja itsenäiseen työskentelyyn niin, että hän oppii käyttämään tietojaan ja taitojaan oman ilmaisunsa välineenä. Piirtäminen ja luonnostelu ovat olennainen osa ideoiden kehittelemistä. Digitaaliset työmenetelmät ovat käytössä. Materiaali- ja tekniikkatuntemusta syvennetään osana omaa taiteellista näkemystä. Taidehistoria, estetiikkaa, taidefilosofia sekä erilaiset yhteiskunnalliset ja aatteelliset kysymykset tulevat esille teemojen ja tehtävien yhteydessä. Työmenetelmissä ja materiaaleissa huomioidaan työturvallisuus ja ekologisuus. Ilmoittautuminen kerkuva.eepos.fi

Keravan kuvataidekoulun syventävien opintojen työpajat hyväksytään lukion päästötodistukseen vaadittaviin opintoihin. Yhdellä kuvataidekoulun lukuvuodella voi korvata enintään kaksi lukion soveltavaa kurssia.