Kuvataiteen perusopetus

Varhaisiän kuvataidekasvatus

5-6 -vuotiaat,  75 min / opetuskerta
Lähtökohtana on lapsen luontainen uteliaisuus ja into ottaa selvää ympäristöstään. Monipuolista aistien ja havaintokyvyn kehittämistä sekä tutustumista erilaisiin materiaaleihin.

Kuvismuskari  ”Musiikki tarvitsee kuvan ja kuva äänen”
4 -vuotiaat 60 min / opetuskerta ja 5-7 -vuotiaat, 90 min / opetuskerta
Kuvataiteen ja musiikin yhteinen opetusryhmä. Opetuksessa harjaannutetaan lapsen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä leikin keinoin ja elämysten avulla. Opetus järjestetään yhteistyössä Keravan musiikkiopiston ja Keravan kuvataidekoulun kanssa. Ilmoittautuminen kemu.eepos.fi

Kuvatanssi 1, 5-7 -vuotiaille. Kuvatanssi on Keravan tanssiopiston ja Keravan kuvataidekoulun yhteinen tunti, jossa yhdistyvät tanssi ja kuvataide. Kuvatanssitunnilla yhteistä teemaa tutkitaan sekä liikkeen että kuvan tekemisen kautta. Tanssia opiskellaan nykytanssitekniikan muodossa. Luova ilmaisu ja improvisaatio ovat vahvasti läsnä opetuksessa. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti piirtäen, maalaten, muotoilemalla sekä mediataiteen menetelmillä. Ilmoittautuminen kto.eepos.fi 

Perusopinnot

7-10 -vuotiaat , 90 min / opetuskerta
Kuvallista ajattelua ja ilmaisua harjoitellaan kaikilla perustekniikoilla: piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla, rakentamalla, graafisilla painantamenetelmillä sekä digitaalisilla tekniikoilla. Havainnointiharjoituksia tehdään systemaattisesti osana kuvan rakentamisen prosessia. Kuvataiteen historia ja nykyajan visuaaliset ilmiöt sekä rakennettu ja luonnon ympäristö tarjoavat näkökulmia, joista erilaisia teemoja ja aiheita tarkastellaan.

Kuvatanssi 2, 8-10 -vuotiaille Kuvatanssi on Keravan tanssiopiston ja Keravan kuvataidekoulun yhteinen tunti, jossa yhdistyvät tanssi ja kuvataide. Kuvatanssitunnilla yhteistä teemaa tutkitaan sekä liikkeen että kuvan tekemisen kautta. Tanssia opiskellaan nykytanssitekniikan muodossa. Luova ilmaisu ja improvisaatio ovat vahvasti läsnä opetuksessa. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti piirtäen, maalaten, muotoilemalla sekä mediataiteen menetelmillä. Ilmoittautuminen kto.eepos.fi 

Perusopintojen työpajat

11-14 -vuotiaat, 135 min / opetuskerta
Perusopetuksen tekniikoita ja kuvantekemisen prosessia syvennetään ja yritetään vähitellen löytää omia persoonallisia painopisteitä. Oppilaat tutustuvat ja harjoittelevat syventävien opintojen pitkäjänteisempiä työskentelytapoja.

Syventävien opintojen työpajat

15-20 -vuotiaat, 135 min / opetuskerta
Syventävät opinnot pohjautuvat valmentavissa ja perusopinnoissa saatuihin tietoihin ja taitoihin. Oppilasta kannustetaan omatoimiseen, aktiiviseen ja itsenäiseen työskentelyyn niin, että hän oppii käyttämään tietojaan ja taitojaan oman ilmaisunsa välineenä. Piirtäminen ja luonnostelu ovat olennainen osa ideoiden kehittelemistä. Digitaaliset työmenetelmät ovat käytössä. Materiaali- ja tekniikkatuntemusta syvennetään osana omaa taiteellista näkemystä. Taidehistoria, estetiikkaa, taidefilosofia sekä erilaiset yhteiskunnalliset ja aatteelliset kysymykset tulevat esille teemojen ja tehtävien yhteydessä. Työmenetelmissä ja materiaaleissa huomioidaan työturvallisuus ja ekologisuus.

Keravan kuvataidekoulun syventävien opintojen työpajat hyväksytään lukion päästötodistukseen vaadittaviin opintoihin. Yhdellä kuvataidekoulun lukuvuodella voi korvata enintään kaksi lukion soveltavaa kurssia.