Kuvataiteen perusopetus

Valmentava opetus

5- 6 -vuotiaat,  75 min / opetuskerta
Lähtökohtana on lapsen luontainen uteliaisuus ja into ottaa selvää ympäristöstään. Monipuolista aistien ja havaintokyvyn kehittämistä sekä tutustumista erilaisiin materiaaleihin.

Kuvismuskari  ”Musiikki tarvitsee kuvan ja kuva äänen”
4 -vuotiaat 60 min/ opetuskerta ja 5-7 -vuotiaat, 90 min / opetuskerta
Kuvataiteen ja musiikin yhteinen opetusryhmä. Opetuksessa harjaannutetaan lapsen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä leikin keinoin ja elämysten avulla.

Opetus järjestetään yhteistyössä Keravan musiikkiopiston ja Keravan kuvataidekoulun kanssa. Ilmoittautuminen kemu.eepos.fi

Perusopetus

7-11 -vuotiaat , 90 min / opetuskerta
Kuvallista ajattelua ja ilmaisua harjoitellaan kaikilla perustekniikoilla: piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla, rakentamalla ja jollakin graafisella painantamenetelmällä. Havainnointiharjoituksia tehdään systemaattisesti osana kuvan rakentamisen prosessia. Kuvataiteen historia ja nykyajan visuaaliset ilmiöt sekä rakennettu ja luonnon ympäristö tarjoavat näkökulmia, joista erilaisia teemoja ja aiheita tarkastellaan.

Valmentava työpaja syventäviin opintoihin

12-13 -vuotiaat, 135 min / opetuskerta
Perusopetuksen tekniikoita ja kuvantekemisen prosessia syvennetään ja yritetään vähitellen löytää omia persoonallisia painopisteitä. Oppilaat tutustuvat ja harjoittelevat syventävien opintojen pitkäjänteisempiä työskentelytapoja. Valmentavassa työpajassa oppilas tekee perusopintojen päättötyön, joka on laajempi tehtävä kuin tavalliset perusopetusryhmien tehtävät. Päättötyöhön kuuluu myös portfolio, joka pohjautuu opettajan antamiin kysymyksiin.

Syventävät opinnot, työpajat

13-20 -vuotiaat, 135 min / opetuskerta
Syventävät opinnot pohjautuvat valmentavissa ja perusopinnoissa saatuihin tietoihin ja taitoihin. Oppilasta kannustetaan omatoimiseen, aktiiviseen ja itsenäiseen työskentelyyn niin, että hän oppii käyttämään tietojaan ja taitojaan oman ilmaisunsa välineenä. Piirtäminen ja luonnostelu ovat olennainen osa ideoiden kehittelemistä. Digitaaliset työmenetelmät tulevat myös tutuiksi. Materiaali- ja tekniikkatuntemusta syvennetään osana omaa taiteellista näkemystä. Taidehistoria, estetiikkaa, taidefilosofia sekä erilaiset yhteiskunnalliset ja aatteelliset kysymykset tulevat esille teemojen ja tehtävien yhteydessä. Työmenetelmissä ja materiaaleissa huomioidaan työturvallisuus ja ekologisuus.

Keravan kuvataidekoulussa voi valita kuvataiteen laajan työpajan sekä laajan työpajan, jossa on sarjakuvapiirustus- ja animaatiopainotus. Kuvataiteen laaja työpaja käsittää piirustusta, maalausta, keramiikka, grafiikkaa, tekstiiliä, kolmiulotteista rakentelua, muotoilua, arkkitehtuuria, ympäristötaidetta, animaatiota sekä monitaiteellisia työmuotoja.  Laajan työpajan opetus toteutetaan periodiopetuksena. Keramiikan, arkkitehtuurin sekä maalauksen ja grafiikan periodeihin palkataan omat opettajansa.

Keravan kuvataidekoulun syventävien opintojen työpajat hyväksytään lukion päästötodistukseen vaadittaviin opintoihin. Yhdellä kuvataidekoulun lukuvuodella voi korvata enintään kaksi lukion soveltavaa kurssia.